दिसम्बर 2020
अंक - 65 | कुल अंक - 66
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

काव्य
विप्रस्यैकस्य निवेदनम्
 
देवि! त्वदीयचरणे पतितस्य चित्तं
ज्ञात्वापि मन्त्रपठने निरतो$स्मि मात:।
स्वार्थेन चञ्चलधियां शिवकामनायां
यत् यत् करोमि नहि तन्मम वाञ्छितार्थ:।।1
 
त्वत्पूजनेन समुपार्जितपुण्यरत्नं
क्रीणाति यो$त्र लघुमूल्यसमर्पणेन।
ज्ञात्वापि तत्कपटतामिह तत्सहायो
भूत्वा चरामि जगदम्ब हरापराधम्।।2
 
मातस्सदैव तव पूजनकर्मलीनो$
प्यद्यापि दैन्यदलितो विहरामि भूमौ।
येषां हिताय खलु जीवनयापनम्मे
तैराहतो$स्मि भुवनेश्वरि मां क्षमस्व।।3
 
त्वत्पूजनेन परिवारजनस्य रक्षां
वाञ्छामि चेन्नहि किमप्यशिवं करोमि।
तत्रापि चेत्कपटतैव मम प्रसिद्धा
का त्वां विहाय मम जीवनरक्षिका स्यात्।।4
 
हे देवि! विप्रकुलधर्मनिभालनेच्छा
लोके$धुना प्रतिपदं जननिन्दितैव।
तद्रक्षणार्थमधुना विनिवेदनम्मे
कर्णे कुरुष्व हि तयैव यशस्त्वदीयम्।।5

- डॉ. निरंजन मिश्र