अप्रैल 2020
अंक - 59 | कुल अंक - 67
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
 कोरोना वदति
 
गोचारणस्य विषयाद्विगता प्रवृत्ति-
र्जाता च सा प्रमुदिता खलु कुक्करे ते।
त्यक्त्वा त्वदीयरमणीयनिवासभूमिं
यास्याम्यहं क्व नु वद स्वयमेव मूढ।।1
 
भ्राता मदीयशयनं न विशेत्कदाचित्
संरक्षितो विषधर: परित: स्वगेहम्।
तस्यैव तीक्षणगरलेन हतं त्वदङ्कं
त्यक्त्वा क्व यामि वद मूढ निवासहेतो:।।2
 
आदर्शवाक्यरसपानमपास्य दुष्टै:
सन्दर्शिते मदरसे रसनाभिलाषम्।
ज्ञात्वाप्यहं तव गृहस्य सुखाद्विहीना
स्थास्यामि कुत्र वद मूढ सुखेन लोके।।3
 
स्वच्छाङ्गने नहि मनो विशतीति दु:खं
मत्वेति धातृचरणस्मरणाद्विरक्ता।
दृष्ट्वान्धकारगहनं तव मानसं मे
हर्षो$धुना विलसति स्तवने हि धातु:।।4
 
त्वत्पूर्वजैर्विदलिता नयनाश्रुपानै:
संजीवितास्मि खलू दूषणवन्दनीयै:।
त्वत्तन्मयत्वमवलोक्य समागताहं
दिव्ये निवासभवने चिरचिन्तिते ते।।5
 
**********************************
 
 
किमिदम्?
 
काचिच्चकोरललना नवचन्द्रिकायां
स्नात्वा प्रियेण कुमुदाङ्गनमेत्य मुग्धा।
तन्नालचर्वणविधे: प्रथमं प्रकृत्या
तच्चारणं मधुकरं मधुरं जगाद।।1
 
पद्माननस्तवनपण्डित! कारणं किं
यत्त्वं विहाय दिवसेश्वरमानिनीं ताम्।
अत्र प्रियालपनशिक्षणकौशलं स्वं
लोकं प्रदर्शियितुमद्य समागतो$सि।।2
 
भृङ्गो जगाद शशिपादरते विमुग्धे!
त्वं लोकवृत्तमपहाय हि भुंक्ष्व नालम्।
ज्योत्स्नां कथं पिबसि तप्तकरं विहाय
स्वेच्छारते! मम रतौ कथमत्र शङ्का।।3
 
त्वं भास्करस्य किरणै: स्नपने$समर्था
चन्द्रप्रियत्वमभिधातुमिह प्रवृत्ता।
सृष्टौ विभेदनरुचिस्तव वन्दनीया
नाहं तवानुकरणप्रियमुग्धबाल:।।4
 
चन्द्रो भवेदिह भवेदथवा दिनेश:
प्रीतिर्द्वयोश्चरणयोर्मम तुल्यतायाम्।
दौर्बल्यमत्र परिगोप्तुमिहाभिरामं
पाखण्डमेव सृजसीह शशिप्रियाया:।।5
 
साम्यं द्वयोर्विलसतादिति कामना मे
त्वञ्चैकगा प्रकृतिभञ्जनपण्डितासि।
मच्चारणत्वमिह यद्वदसीति मन्ये
सृष्टेर्विखण्डनबलैरिह शिक्षितासि।।6
 
जीवामि यावदहमत्र जगद्धितैषी
तावन्न खण्डनविधिस्सफलो भवेत्ते।
इत्थं निशम्य निजगाद तदा चकोरी
किं भारते$पि विलसन्ति कुलोद्भवास्ते।।7
 
 
*****************************
 
जयतु वसन्त:
 
हा हा वसन्त तव कीर्तिकथाप्रसङ्गे
किं किं वदन्ति न हि के कपटाद्धि केषाम्।
त्वं कामदेवशरसाधनधर्मधीरो
वीरो विमुग्धलतिकाकुलकान्तकान्त:।।1
 
त्वां वीक्ष्य शुष्कलतिका$पि करोति हासं
कृष्णा प्रवासविपिनाद्बहिरेति मन्दम्।
नैराश्यगर्तपतितापि लता नवीना
काचिच्छुभोदयमवाप्य तनोति कीर्तिम्।।2
 
स्थाणावपीह कलिकाङ्कुरणं स्वभावात्
रम्भास्वरूपमुपयाति खराङ्गनापि।
यस्या विशिष्टदशनावरणप्रलुब्धा
मत्ता भ्रमन्ति कुलपूजितवाजिनो$पि।।3
 
त्यक्ते$पि जीर्णभवने रतिनाथनिद्रा-
भङ्गाय भङ्गरसरागसमुन्नतश्री:।
नृत्यं तनोति विकटाचरणेन मञ्चे
जीर्णापि याति नवयौवनकेलिकक्षम्।।4
 
या निन्दिता भवति सभ्यजनैस्सदा सा
वन्द्या भवत्यखिलमानसमोदयित्री।
सा मत्तता नयनयोर्नवयौवनानां
पात्रे$थवा वसति वारविलासिनीनाम्।।5
 
चित्रं करोषि विपिने कुसुमावलीनां
चित्रं करोषिमनसो नवयौवनानाम्।
चित्रं करोषिजनजीवनवल्लरीणां
चित्रं मनोहर वसन्त जडाधिपानाम्।।6
 

 


- डॉ. निरंजन मिश्र