मार्च 2020
अंक - 58 | कुल अंक - 58
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
होलिका रे सखे!
 
होलिका रे सखे! होलिका रे सखे!
मन्यते भारते होलिका रे सखे!
 
       सुरक्ताः सुपीताः सुनीला हि बालाः
       सुवाद्यैः सुगीतैः सुनृत्यैः प्रमत्ताः।
       सुभोज्यैः सुपेयैः सुभङ्गैः सुतृप्ताः
       सकामाःसवामाःसहाला हि जाताः।।1।।
 
होलिका रे सखे! होलिका रे सखे!
मन्यते भारते     होलिका रे  सखे!
गायिका नायिका   गायको नायको
लासिका राधिका लासको मोहनः।
 
        बालकाः साधका गोपिकाऽऽराधिका
        नैकरागाम्बुधौ मज्जिता हर्षिताः ।।2।
        होलिका रे सखे! होलिका रे सखे!
        मन्यते भारते होलिका रे  सखे!
 
भारते भूषणो भारतीभूषणो
राधिकाऽऽराधको गोपिकामोहनः।
को मनोहारकः को मनोहारकः
कोपि गोपालकः कोपि गोपालकः।।3।।
 
होलिका रे सखे! होलिका रे सखे!
मन्यते भारते होलिका रे सख!

- प्रो.ताराशंकर शर्मा पाण्डेय