जून 2019
अंक - 50 | कुल अंक - 60
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
प्रेमपूजा च मोघीकृता मे त्वया
 
कोकिलानां न मे रोचते कूजितं, 
षट्पदानां  न मे भाति तद्गुञ्जितम्। 
त्वद्विना फुल्लपुष्पञ्च तद्भीषणम्, 
शूलवत् कष्टदं भाति मे घातकम्।।०१
 
किं सखायं  निजं प्रेमिणम् शाश्वतम्, 
निस्सहायं विधत्से विहायाSद्य माम्। 
दुर्दमेच्छाSस्त्यवाप्तुं च ते संगमं,
देहि मे हस्तयो: तत् प्रियं बन्धनम्।।०२
 
मन्मतिर्मे रतिर्भावना  वासना,
मोदनं रोदनं चिन्तनं घोषणा। 
मत्प्रवृत्तिस्समा मेSभिलाषास्समा:,
पादयोस्ते प्रिये! सन्ति संस्थापिता:।।०३
 
नाकनार्या रतिर्मे यदि प्रार्थ्यते,
चारुहासे! मया तत्र नो रज्यते। 
त्वद्विना मानसे काSपि नो वर्तते, 
भावये: भावनां त्वत्कृते याSस्ति मे।।०४
 
मन्दिरे देवतायाSग्रतस्त्वर्चना, 
त्वं हि दैनन्दिनी मे प्रिये! वन्दना।
विप्रलम्भेSसि काव्यसंसाधना, 
निर्जने त्वं प्रिये! मेSसि संजल्पना।।०५
 
मां विभाव्याSधनं चेद्गतासि प्रिये!
सर्वदा स्वर्णवर्षा भवेत् त्वद्गृहे। 
रत्नमिश्रं च तत् स्वर्णवस्त्रं धरे:,
प्रार्थये स्वर्णनद्यां प्रभाते तरे:।।०६
 
काञ्चनं भोजनं काञ्चनं भूषणं,
काञ्चनं ह्यासनं काञ्चनं वाहनम्।
काञ्चनी तेSस्तु पर्यङ्कशय्या शुभा,
कामये काञ्चने न्यूनता माSस्तु ते।।०७
 
बद्धहस्ताञ्जली रुद्धकण्ठोSस्म्यहं, 
प्रेमहोमे ज्वलामि प्रिये! सन्ततम्। 
हा!कथं प्रीतिभिक्षु: विषण्णोSस्म्यहं, 
त्वद्विना किं तथापीह जीवाम्यहम्।।०८
 
केशगुच्छं करेकृत्य मां ताडये:,
दृष्टिमेकां पुन: सस्मितं पातये:।
शोभने! भङ्गिमाभिश्च मां हासये:, 
सन्निधानं प्रियं मे पुनः कल्पये:।।०९
 
यौवनं याति वन्ध्यं प्रिये! त्वद्विना, 
वीतनिद्रोSस्मि शय्याSस्ति शून्या सदा।
जीवने नन्दनं भाति नो त्वद्विना,
रिक्तता हा! भृशा जायते त्वद्विना।।१० 
 

- युवराज भट्टराई

रचनाकार परिचय
युवराज भट्टराई

पत्रिका में आपका योगदान . . .
जयतु संस्कृतम् (4)