अक्टूबर 2018
अंक - 43 | कुल अंक - 63
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
श्रावणगीतम्
 
श्रावणमासे यमुनातीरे 
दोलति राधा कुञ्जवने । 
 
इह कदम्बशाखासु लम्बते 
शुचिदोलासन्दानम् ।
तत्र राजते मुग्धा राधा
शुभसुवर्णपटले ।। 1।।
 
गौरतनौ शोभते सुरुचिरं 
हरितपीतपरिधानम् 
क्वणति नूपुरं रुनझुन-रुनझुन
दोलासंचलने।।2।। 
 
दोलापटले राधामभितः 
राजन्ते प्रियसख्यः 
सर्सर्सर् धूयते दुकूलं
प्राचीदिक्पवने।। 3।।
 
दोलायते नन्दगोपालो 
मुदा नोदते दोलाम् 
क्वचिदायाति च नीचैर्दोला
पुनर्याति गगने।। 4।।
 
श्यामघटाश्छादिताश्चाम्बरे 
नृत्यति वने मयूरः 
गोकुलग्रामे भरितोनव उल्लासो
जने जने।।  5।।
 
**************************************
 
 
नृत्यति मनोमयूरो मे
 
नभसि श्यामघटा राजन्ते 
नृत्यति मनोमयूरो मे।
 
धराप्राङ्गणे सुललितहरितं
चित्ताकर्षकरंगम्। 
गडड् गडड् गड् गर्जन् मेघो 
वादयतीव मृदंगं, 
चम् चम् चम् चपला रोचन्ते 
नृत्यति मनो मयूरो मे।।1।।
 
रङ्गे चित्रपुष्पशोभाढ्या 
रङ्गवल्लिका रचिता। 
वीरवधूटीमिषप्रवाला 
मध्ये मध्ये खचिताः।
दम् दम् खद्योता द्योतन्ते 
नृत्यति मनोमयूरो मे।। 2।।
 
रिमझिम् तानपूरमनुगच्छत्-
येष वर्षजलधारः।
गायति टर् टर् टर् मण्डूकः 
स्फ़ुटति रागमल्लारः। 
तट् तट् तट् तडितः काशन्ते 
नृत्यति मनोमयूरो मे।। 3।।
 
क्वणितनूपुराणां झल्लीनां 
ताललयाश्रितनृत्तम्। 
सर्वत्र प्रचलत्यनवरतं 
कस्य हरति नो चित्तम्।
झिम् झिम् झर्झर्यो वाद्यन्ते 
नृत्यति मनोमयूरो मे।। 4।। 
 
सर्वदिक्षु सक्रियो दृश्यते 
स्निग्धस्मरसङ्घातः। 
प्रत्यङ्गं जनयति रोमाञ्चं 
शीतशीकरो वातः। 
इन्द्रायुधा मुदा भासन्ते 
नृत्यति मनेमयूरो मे।। 5।।

- डाॅ. नवलता

रचनाकार परिचय
डाॅ. नवलता

पत्रिका में आपका योगदान . . .
विमर्श (1)जयतु संस्कृतम् (4)